Best verkochte producten

PayPal

PRIVACYVERKLARING

(Onderaan deze pagina vindt u onze algemene voorwaarden)

Kubustotaal.nl h.o.d.n. Kubuskids.nl gevestigd aan Theemsweg 99 3201 LT Spijkenisse, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Onze contactgegevens:

https://www.kubuskids.nl Theemsweg 99 3201 LT Spijkenisse 0181 621529, support@kubustotaal.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken:

Kubuskids.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren zijn de minimaal benodigde gegevens voor het aanbieden van onze producten en diensten. Je- e-mailadres bij het plaatsen van je bestelling is bijvoorbeeld nodig om je bestelling te kunnen bevestigen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd kunnen wij de desbetreffende dienst niet verwerken en/of aanbieden.Onderstaand vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Kubuskids.nl verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
Je bankgegevens
gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via support@kubustotaal.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens:

Kubuskids.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van jouw betaling
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder. We zullen hiervoor altijd specifiek om je toestemming vragen. Ook kun je je ten alle tijden weer uit laten schrijven.
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
Om goederen en diensten bij je af te leveren
Kubuskids.nl verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens.
Kubuskids.nl volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
Kubuskids.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens:

Kubuskids.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij bewaren je gegevens voor geplaatste bestellingen 7 jaar. Dit ivm de wettelijke verplichting vanuit de belastingdienst. Tevens bewaren we deze gegevens om zo geplaatste bestellingen terug te kunnen zien voor bv garantiebepaling.
E-mail adressen en namen voor nieuwsbrieven worden voor onbepaalde tijd opgeslagen. Je kunt je ten alle tijden uitschrijven door middel van een opt-out link of door onze een mailtje te sturen, support@kubustotaal.nl
De gegevens die analytics op de website verzameld zijn anoniem. De worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.
Het delen van persoonsgegevens met derden:

Kubuskids.nl deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Kubuskids.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Kubuskids.nl jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

De gegevens die Kubuskids.nl ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

Kubuskids.nl maakt in verband met het functioneren van de website gebruik van diensten van derden zoals hostingproviders,websites en marketingbureaus, it-onderhoudsbedrijven,transportbedrijven, dienstverleners die het betalingsverkeer en de btw verificatie verzorgen en dienstverleners die verantwoordelijk zijn voor extra functies op de website waar u gebruik van kunt maken zoals productrecensies. Deze dienstverleners ontvangen enkel de persoonsgegevens die zij nodig hebben voor de uitvoering van de door hen te verrichten diensten. zij mogen uw persoonsgegevens zonder uw voorafgaande toestemming niet voor andere doeleinden aanwenden of openbaar maken.
Als je social media zoals Facebook gebruikt kun je gebruik maken van de Like button op onze website of een pagina delen. Kubuskids.nl krijgt geen toegang tot jouw social media account.
Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken:


Kubuskids.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Kubuskids.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: Cookie: Googly Analytics Naam: _utma Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar support@kubustotaal.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Kubuskids.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 week, op jouw verzoek reageren. Kubuskids.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Kubuskids.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via support@kubustotaal.nl

Versie 1.0 10-05-2018 Kubustotaal.nl h.o.d.n. Kubuskids.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

bedrijfsgegevens:

KvK nummer : 59958383
E-Mail : mail@kubuskids.nl
postbusnummer : postbus 664
Postcode : 3200 AP te Spijkenisse
Telefoonummer : 0181-621529

1. toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de websites van www.kubuskids.nl en op alle met KubusTotaal aangegane overeenkomsten.
1.2 Naast deze algemene voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten 
1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.5 www.kubuskids.nl richt zich uitsluitend op de Nederlandstalige markt.
1.6 Onder "koper" dan wel "afnemer" wordt in de voorwaarden verstaan de opdrachtgever, dan wel iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met www.kubuskids.nl in een contractuele relatie van welk aard dan ook staat of komt te staan. Dan wel een ieder die met www.kubuskids.nl een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie KubusTotaal een aanbieding doet, een leverantie of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers.
1.7 www.kubuskids.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1.8 Door het gebruik van de internetsite van www.kubuskids.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite, of op andere schriftelijke bevestigingen gericht aan de koper.
1.9 KubusTotaal is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de koper. Indien KubusTotaal niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn of dat KubusTotaal het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet gelijksoortige gevallen, de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten en de duur van de overeenkomst
2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven alsmede offertes dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aankoop. KubusTotaal is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2.2 Een aanbod is slechts bindend indien dit schriftelijk is gedaan door KubusTotaal, met vermelding van een termijn gedurende welke de aanbieding/offerte voor aanvaarding openstaat.
2.3 Een schriftelijk ontvangen orderbevestiging is bindend indien deze niet binnen zeven werkdagen schriftelijk is geannuleerd aan KubusTotaal. Wij vragen een handtekening voor akkoord, deze is niet verplicht en dient enkel en alleen om misverstanden te voorkomen.
2.4 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee weken, veertien dagen, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
2.5 Een aanbod van de potentiële koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
- de potentiële koper precies heeft aangegeven welk product en hij wil ontvangen,
- een offerte door de koper is getekend en door KubusTotaal is ontvangen ingeval door KubusTotaal een op naam gestelde offerte is uitgebracht,
- de potentiële koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data “bestelformulier”) aan KubusTotaal via elektronische weg is verzonden en door KubusTotaal is ontvangen.
- de potentiële koper precies heeft aangegeven welk product en hij wil ontvangen;
- een offerte door de koper is getekend en door KubusTotaal is ontvangen ingeval door KubusTotaal een op naam gestelde offerte is uitgebracht;
- de potentiële koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data “bestelformulier”) aan KubusTotaal via elektronische weg is verzonden en door KubusTotaal is ontvangen.
2.6 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat KubusTotaal een orderbevestiging per e-mail heeft verzonden naar het door de koper opgegeven e-mailadres.
2.7 Koper en KubusTotaal komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.3 en 2.4 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden en de schriftelijke opdrachten van Kubusartikelen zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.8 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. KubusTotaal garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.


3. Prijzen

3.1 www.kubuskids.nl levert aan bedrijven particulieren.
3.2 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting. 
3.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
3.4 De koper is de prijs verschuldigd die KubusTotaal in haar bevestiging conform artikel 2.4 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld.
3.5 Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door KubusTotaal worden gecorrigeerd.
3.6 In geval van bezorgkosten, berekent www.kubuskids.nl bezorgkosten tot aan de franco grens. Bij bestellingen via onze internetsite onder de 25,- worden bezorgkosten in rekening gebracht: dit is € 5,95. Daarboven worden orders gratis geleverd.
3.7 KubusTotaal kan worden verplicht bepaalde wettelijke bijdragen te heffen op sommige van haar producten. Dergelijke bijdragen zijn niet inbegrepen in de prijs en zullen uitdrukkelijk worden vermeld op de internetsite. 

4. Betaling
4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan worden betaald door middel van een overschrijving, met Ideal, Visa of op factuur.
4.2 Vooruitbetaling d.m.v overschrijving geschiedt door het orderbedrag o.v.v. het ordernummer over te maken op girorekening 5988757, (ibannummer: NL94INGB00005988757) t.n.v. KubusTotaal te Spijkenisse. 
4.3 Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en de goederen verstuurd.
4.4 Er kan bij www.kubuskids.nl (nog) niet worden afgerekend dmv factuur op rekening. 
4.5 KubusTotaal kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite. 
4.6 Bij weigeringen van zendingen zal bij de koper de gemaakte administratie- en verzendkosten in rekening gebracht worden. 

5. Levering en leveringstijd
5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft KubusTotaal ernaar om bestellingen die voor 15:00 ‘s middags op een werkdag zijn geplaatst de volgende werkdag te leveren. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. KubusTotaal kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
5.2 Eventuele backorders (naleveringen) worden kosteloos nageleverd binnen enkele dagen. Na 5 werkdagen wordt de eventuele backorder geschrapt en ontvangt u een creditnota. 
5.3 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de koper per e-mail of telefonisch worden gemeld. Indien het bestelde niet op voorraad is kunnen wij op verzoek een alternatief zenden of dit gedeelte van de bestelling wordt nageleverd.
5.4 Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
5.5 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Deze risicoregeling geldt alleen indien het totaal van de bestelling niet hoger is dan 2000 euro. Bij hogere bedragen gaat het risico over op de koper op het moment dat KubusTotaal de bestelling aan de vervoerder heeft afgegeven.
5.6 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

6. Ruilen en herroepingrecht
6.1 De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met kopers die via de internetsite, telefonisch of andere elektronische vormen tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de koper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen binnen 14 werkdagen na aflevering van het product in kwestie voor consumenten en bedrijven, mits er voldaan is aan de RMA procedure zoals beschreven in artikel 6.2. Zonder retournummer worden er geen producten retourgenomen.
6.2 Van dit herroepingrecht zijn uitgezonderd producten waarvan de verzegeling (seal) is verbroken, voedingsproducten en gepersonifieerde producten. Iedere retourzending dient aangetekend en voldoende gefrankeerd verstuurd te worden naar het door KubusTotaal opgegeven postbusadres. Zendingen die hier niet aan voldoen zullen niet worden geaccepteerd en zijn dus onrechtmatig geretourneerd aan KubusTotaal. 
6.3 Indien de koper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, draagt KubusTotaal zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen of het versturen van een creditnota van het door de koper betaalde aankoopbedrag minus onderstaande kosten.

Kosten retourzending

Kosten van de retourzending komen voor rekening van de koper. In geval van ophalen van de retour te zenden artikelen, worden de volledige koerierskosten in rekening van de koper gebracht. Vooraf wordt u ingelicht over de hoogte van dit bedrag, aangezien dit per geval kan verschillen. 
Voor het terugsturen van (gedeelte van) een order wordt er administratiekosten van € 7.95 per orderregel in rekening gebracht.
6.4 Door het aftekenen van de vrachtbon, pakbon of andere vormen van bewijs van aflevering tekent u tevens voor acceptatie van de zending, mits er is voldaan aan de eisen gesteld in punt 6.1 en 6.2.

7. Eigendomsvoorbehoud 
7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de koper over, nadat de koper al hetgeen koper ter zake van enige overeenkomst met KubusTotaal is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bewaren.
7.3 De koper dient zelf zorg te dragen voor de geleverde producten tegen alle mogelijke calamiteiten zoals de verzekeringen met betrekking tot diefstal, brand en vermissing.

8. Garantie en aansprakelijkheid
8.1 KubusTotaal garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.
8.3 Het aankoopbewijs dan wel de orderbevestiging geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
8.4 KubusTotaal is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van KubusTotaal.
8.5 KubusTotaal is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
8.6 Indien KubusTotaal om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.
8.7 In het geval de koper via KubusTotaal een overeenkomst heeft gesloten voor een garantietermijn, dan gelden ten aanzien van deze garantie uitsluitend de voorwaarden die op die overeenkomst van toepassing zijn verklaard.
8.8 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er van garantie geen sprake zijn indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van KubusTotaal op de fabrikant zijn verricht,
- indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd, of onleesbaar is gemaakt,
- indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik,
- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
8.9 indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht KubusTotaal zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.

9. Overmacht
9.1 In geval van overmacht is KubusTotaal niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie- )netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10. Intellectuele eigendom
10.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.
10.2 Het is de koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen. 
10.3 De in het kader van de overeenkomst eventueel door de gebruiker tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van gebruiker, ongeacht of deze aan de koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
10.4 Alle door gebruiker eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
10.5 Gebruiker behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

11. Persoonsgegevens
11.1 Kubuskantoorartikelen zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid. KubusTotaal neemt daarbij de van toepassing zijn de privacyregel en - wetgeving in acht.
12. toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
12.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van KubusTotaal of overeenkomsten gesloten met KubusTotaal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam of anders te bepalen door KubusTotaal, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

31-5-2018